Punx.nl grotendeels gearchiveerd, lees hier verder.
copyrights & disclaimer

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website en van alle inhoud daarvan, berust bij Punx.nl, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciŽle doeleinden. Punx.nl behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Punx.nl dit schriftelijk, via email of via de website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel over het gebruik van informatie van deze site, je kunt altijd contact met ons opnemen.


© copyright 2002 - 2024 Punx.nl - Gebruikersovereenkomst - Contact