Punx.nl grotendeels gearchiveerd, lees hier verder.
punx.nl privacy beleid

Punx.nl (hierna aangeduid als "Punx,nl", "ons", "wij" of "onze") heeft de plicht uw privacy te beschermen. In dit Privacy Beleid wordt onze manier van werken uitgelegd. Neemt u alstublieft de tijd om dit Privacy Beleid door te nemen aangezien erin staat hoe wij met uw persoonlijke informatie omgaan.

Door het gebruik van Punx.nl (een "Site") en -diensten, gaat u er onvoorwaardelijk en onherroepelijk mee akkoord met dit Privacy Beleid.

Wij willen u de best mogelijke gebruikerservaring bieden, en daarom zullen wij van tijd tot tijd aanvullende functies, onderwerpen, producten en diensten aanbrengen op de websites van Punx.nl. Hierom en vanwege onze verplichting om uw privacy te beschermen, kunnen er geregeld wijzigingen zijn in dit Privacy Beleid, dus vergeet u alstublieft niet om dit Privacy Beleid geregeld na te kijken op aanpassingen.

Alle vragen met betrekking tot ons Privacy Beleid kunnen gesteld worden aan Punx.nl via email.

Waarom verzamelen en gebruiken wij persoonlijke informatie? Om:
 • Opdrachten of aanvragen uit te voeren die u bij ons heeft geplaatst.

 • De dienstverlening die wij u leveren op maat te maken. Onze verplichtingen ingevolge enige overeenkomst die u met ons heeft te organiseren of anderszins uit te voeren.

 • Uw identiteit na te gaan.

 • Te anticiperen op problemen met goederen of diensten die aan u geleverd zijn en deze op te lossen.

 • Marktonderzoek uit te voeren en verkoopgegevens na te gaan.

 • U informatie te zenden over producten en diensten.

 • Wij dienen persoonlijke informatie over u (zoals uw naam, gebruikersnaam, geslacht en geboortedatum) te verzamelen en te bewerken. Voor het geval dat u uw wachtwoord vergeet of kwijtraakt.

  Wij kunnen u ook vragen om andere informatie of welke algemene onderwerpen uw interesse hebben. Als u ons deze informatie geeft, helpt dat ons om u de best mogelijke service te bieden, afgestemd op uw behoeften en voorkeuren. Hoewel wij u niet verplichten om ons alle informatie te verstrekken waar wij om vragen, geldt wel dat hoe meer informatie u uit eigen beweging verstrekt en hoe preciezer zij is, des te beter wij onze diensten op u kunnen afstemmen.

  Sommige Punx.nl-diensten worden aangeboden in samenwerking met andere bedrijven en het kan zijn dat zij persoonlijke informatie van u nodig hebben. Als dit voorkomt, zullen wij dit aan u meedelen zodra u voor het eerst van die dienst gebruik gaat maken. Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan een ander bedrijf zolang u geen afzonderlijke toestemming heeft gegeven. Bepaalde diensten zijn mogelijk niet beschikbaar als u niet de persoonlijke informatie verstrekt waar om gevraagd is.

  Vastleggen van bestanden/IP-adressen
  Als u onze site bezoekt, leggen wij automatisch uw IP-adres vast. Dit is het unieke adres dat uw computer identificeert op het Internet en dat automatisch wordt herkend door onze web server. Wij gebruiken IP-adressen om ons te helpen de Site te beheren en om informatie te verzamelen voor breed opgezette onderzoeken. Waar mogelijk, koppelen wij IP-adressen aan persoonlijk identificeerbare informatie die ons helpt bij de evaluatie hoe wij onze service kunnen verbeteren.

  Niet-persoonsgebonden informatie
  Wij kunnen automatisch niet-persoonsgebonden informatie over u verzamelen, zoals het type Internet browsers waar u gebruik van maakt, of de site waarvandaan u met onze Sites verbinding gemaakt heeft. U kunt niet herkend worden uit deze informatie en zij wordt enkel gebruikt om ons te helpen een efficiënte service te leveren op onze Sites. Van tijd tot tijd kunnen wij eigenaars of exploitanten van websites van derden, die gekoppeld zijn aan onze Sites, informatie leveren die betrekking heeft op het aantal gebruikers dat vanaf hun sites met onze Sites verbinding gemaakt heeft. U kunt niet herkend worden op basis van deze informatie.

  Informatie gezet op onze computer
  Wij kunnen bepaalde informatie (algemeen bekend als "cookie") op uw computer opslaan als u onze Sites bekijkt. Deze informatie vergemakkelijkt uw gebruik van onze Sites en helpt ons om u op het hoogste niveau service te bieden. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u niet steeds uw gegevens in hoeft te tikken als u onze Sites bezoekt en helpt ons om u advertenties en algemene info te tonen die overeenkomen met uw interesses.

  Als u wilt, kunt u cookies van uw computer verwijderen of bannen. Uw hulpscherm of handboek vertelt u hoe u dit moet doen, maar het is mogelijk dat bepaalde Punx.nl-diensten dan niet zo goed werken als u uw browser de cookies niet laat accepteren.

  Onze service verbeteren
  Medewerkers van Punx.nl, kunnen van tijd tot tijd contact met u opnemen per e-mail of telefoon om uw oordeel en commentaar te horen op de service die wij u leveren.

  Uw informatie aan anderen doorgeven
  Gevallen van doorgifte, anders dan bedoeld in dit Beleid:
  (1) wij maken geen persoonlijke informatie openbaar zonder uw toestemming tenzij wij daartoe juridisch gerechtigd zijn of verplicht zijn om dit te doen (bijvoorbeeld, door een gerechtelijk bevel of voor het voorkomen van fraude of andere delicten); en/of
  (2) indien wij een reorganisatie ondergaan of verkocht worden aan derden, in welk geval u ermee akkoord gaat dat de persoonlijke informatie die wij over u bezitten aan deze gereorganiseerde eenheid of derde overgedragen wordt.

  Informatie over producten en diensten
  Indien u eerder ermee akkoord bent gegaan dat Punx.nl u informatie toezend over producten en diensten van Punx.nl en u op een bepaald moment dergelijke informatie niet meer wenst te ontvangen, zend dan een email naar info@punx.nl met als onderwerp "Geenemails meer". Dan zal worden uitgelegd hoe uw deze dienst kunt stopzetten.

  Publieke forums, chat rooms en dergelijke
  Onze Sites openen chat rooms, forums, berichtenboarden en/of nieuwsgroepen voor gebruikers. Alle informatie die geplaatst wordt in deze afdelingen wordt openbaar en u moet altijd voorzichtig zijn als u besluit daar persoonsgebonden informatie vrij te geven. Voor meer informatie lees de forum regels.

  Beveiliging
  Wij hebben ons uiterste best gedaan om de laatste technologie en het meest recente beleid te implementeren om uw privacy te beschermen tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik, en zullen deze maatregelen up to date houden zodra nieuwe technologie beschikbaar komt.

  Sites van derden
  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy policies en praktijken van andere websites, ook niet wanneer u er toegang tot verkrijgt via koppelingen vanaf onze Sites. Bovendien, als u met onze Sites verbinding hebt gemaakt vanaf een website van derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van de eigenaars of de exploitanten van die site van derden. Daarom raden wij u aan om het Privacy Beleid van elke site die u bezoekt door te nemen en contact op te nemen met de houder of exploitant ervan als u nog vragen of opmerkingen heeft.

  Uw persoonlijke informatie doorsturen naar buiten de Europese Economische Ruimte
  Als onderdeel van de diensten die u via onze Site aangeboden zijn, kan de informatie die u ons verschaft doorgestuurd worden naar landen buiten de Europese Unie ("EU"). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als één van onze servers in een land buiten de EU is geplaatst of als één van onze dienstaanbieders zich in een land buiten de EU bevindt. In deze landen kan privacywetgeving met een ander beschermingsniveau dan in de EU gelden. Wanneer wij uw informatie naar buiten de EU doorsturen, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven.

  Bovendien, wanneer u onze diensten gebruikt terwijl u buiten de EU bent, kan uw informatie buiten de EU worden doorgestuurd om deze diensten te kunnen leveren.


  © copyright 2002 - 2024 Punx.nl - Gebruikersovereenkomst - Contact